Relacja ze Zjazdu Diecezji Wschodniej NA ŻYWO

Relacja NA ŻYWO z XXVII Zjazdu Diecezji Wschodniej | Diecezja Wschodnia | Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP

Aby być na bieżąco należy odświeżać stronę. Za ewentualnie problemy techniczne przepraszamy. Najnowsze wiadomości znajdują się na dole strony.

Kazanie inauguracyjne wygłosił Przewodniczący Kościoła w Polsce, Ryszard Jankowski: „Nie zapominajmy Bożych łask, tak jak gdyby nigdy się nie wydarzyły”.

Odbyła się osobista modlitwa o prowadzenie Ducha Świętego podczas obrad Zjazdu.

Przewodniczący Diecezji Wschodniej, pastor Piotr Stachurski formalnie otworzył obrady XXVII Zjazdu Diecezji Wschodniej.

Delegaci przyjęli propozycję Prowadzącego o powołaniu sekretarzy Zjazdu w osobach: s. Aneta Berkan, br. Błażej Owczarek, br. Daniel Maikowski. Sekretarze Zjazdu pełnią jednocześnie funkcję komisji skrutacyjnej. Do sekretarzy dołączył br. Andrzej Artemowicz jako konsultant prawny.

Przyjęto Uchwałą Zjazdu Diecezji Zbór Ukraiński w Warszawie oraz Zbór w Siedlcach do rodziny zborów Diecezji Wschodniej. Przewodniczący Diecezji Wschodniej oficjalnie przywitał przedstawicieli tych zborów: s. Wirę Baczyńską, br. Sergija Lachowskiego, pastora Mikołaja Krzyżanowskiego, br. Adama Obrębowskiego oraz pastora Konrada Pasikowskiego.

Aktualnie prezentowane są sprawozdania Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Diecezji Wschodniej.

Przewodniczący Diecezji zachęca, aby zbory spotykały się częściej niż tylko na sobotnim nabożeństwie, a także aby każdy wyznawca znalazł swoje miejsce w misji Kościoła. Misja internetowa nadal jest wyzwaniem, które stoi przed Kościołem.

Wszystkie trzy sprawozdania uzyskały poparcie, co skutkuje rozpoczęciem dyskusji nad nimi, jednak będzie to miało miejsce dopiero po przerwie obiadowej. W trakcie tej przerwy rozpocznie swoje prace Komitet Organizacyjny, złożony z tzw. „pierwszych delegatów” pod kierownictwem Przewodniczącego Kościoła w Polsce, pastora Ryszarda Jankowskiego.

Obrady zostaną wznowione planowo o godzinie 15:00.

Ta część obrad została zakończona modlitwą pastora Władysława Kosowskiego.

Po przerwie obiadowej wystąpiły pewne komplikacje techniczne. Oto skrót wydarzeń z obrad.

Pastor Piotr Stachurski wygłosił krótką refleksję duchową w oparciu o tekst Ewangelii Jana 15,1-3.

Przedstawiono wyniki pracy Komitetu Organizacyjnego, podając delegatom propozycje osób do Komitetu Nominacyjnego Zjazdu oraz do Stałego Komitetu Statutowego.

Zjazd przyjął następujący skład Komitetu Nominacyjnego:

 1. Andrzej Jóźwik
 2. Katarzyna Krok
 3. Kamil Litwińczuk
 4. Agnieszka Bojko
 5. Piotr Wiszniewski
 6. Artur Ciućmański
 7. Bożena Czarnecka
 8. Dorota Sękowska
 9. Włodzimierz Tarasiuk
 10. Alicja Bylina
 11. Zbigniew Makarewicz
 12. Krzysztof Romanowski
 13. Ryszard Jankowski – przewodniczący

Zjazd poprzez głosowanie jawne  przyjął następujący skład Stałego Komitetu Statutowego Diecezji:

 1. Remigiusz Krok
 2. Joanna Sztuka
 3. Andrzej Artemowicz
 4. Monika Krysa
 5. Sylwester Walkiewicz

Aktualnie prowadzona jest dyskusja nad sprawozdaniami Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Diecezji. Delegaci mogą zadawać pytania oraz zgłaszać wnioski / postulaty.

Pastor Mariusz Maikowski prowadzi refleksję duchową nad fragmentem Ewangelia Jana 15,4-6: „Przede wszystkim trwajcie we Mnie – mówi Jezus. Nie ma niczego ważniejszego w naszym chrześcijańskim życiu”.

Komitet zapoznał się ze skierowanymi uwagami i podtrzymał swoją propozycję na stanowisko Przewodniczącego Diecezji Wschodniej, tzn. osobę pastora Zbigniewa Makarewicza.

Propozycja Komitetu w głosowaniu tajnym nie została przyjęta przez delegatów. Komitet udał się na dalsze obrady.

Zjazd jednogłośnie przyjął sprawozdania Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

Aktualnie Skarbnik Kościoła, pastor Maksymilian Szklorz przedstawia opinię zewnętrznego audytora.

Zjazd przyjął sprawozdanie audytora przedstawione przez Skarbnika Kościoła.

Komitet Nominacyjny przedstawił propozycję pastora Remigiusza Kroka na stanowisko Przewodniczącego Diecezji.

Zjazd podjął uchwałę o przedłużeniu aktualnej sesji do godziny 19:00.

Komitet wysłuchał uwag do kandydatury pastora Remigiusza Kroka i kontynuuje swoje obrady. Dzisiejsza sesja plenarna dobiegła końca.

Delegacie zjedli kolacje i zgromadzają się na wieczorne nabożeństwo, które jest ostatnim punktem programu.

Nabożeństwo prowadzi pastor Tomasz Żelazko, mówcą jest pastor dr Daniel Duda, przedstawiciel Wydziału Transeuropejskiego, a tłumaczem br. Zbigniew Karniłowicz. Pastor Duda naucza o Mojżeszu, który przybliżył się do płonącego, lecz nie spalającego się krzewu, co może być przez nas rozumiane jako zachęta do przybliżenia się do Boga, doświadczenia Go, nawet jeśli nie do końca rozumiemy co Bóg dla nas przygotował. Bóg chce użyć nas tak, jak użył Mojżesza, chce abyśmy stali się błogosławieństwem dla społeczności wierzących jak i dla społeczeństwa. Wszystko zależy od tego, czy jesteśmy gotowi „zejść z drogi” codziennej rutyny i „przybliżyć się do krzewu”.

Ta część spotkania zakończyła się modlitwą pastora Daniela Dudy.

Przewodniczący Komitetu Nominacyjnego, pastor Ryszard Jankowski zaprezentował kandydaturę pastora Krzysztofa Romanowskiego na stanowisko Przewodniczącego Diecezji Wschodniej.

Propozycja Komitetu Nominacyjnego pastora Krzysztofa Romanowskiego na stanowisko Przewodniczącego Diecezji Wschodniej w głosowaniu tajnym nie została przyjęta przez delegatów.

Br. Daniel Maikowski złożył wniosek o powołanie nowego Komitetu Nominacyjnego, co ze strony formalnej oznacza wniosek o uchylenie wcześniej przyjętej Uchwały. Br. Andrzej Artemowicz – konsultant prawny Zjazdu – potwierdził taką możliwość, wskazując, taki wniosek musi uzyskać poparcie 2/3 głosów.

Aktualnie odbywa się głosowanie nad uchyleniem Uchwały o obecnym składzie Komitetu Nominacyjnego.

Delegaci odrzucili w głosowaniu tajnym wniosek o uchylenie Uchwały dotyczącej obecnego składu Komitetu Nominacyjnego, tak więc Komitet Nominacyjny obraduje dalej nad kolejną kandydaturą na stanowisko Przewodniczącego Diecezji Wschodniej.

Aktualnie prezentowane jest sprawozdanie Administratora Diecezji br. Jerzego Góralewskiego; Komitet Nominacyjny obraduje nad czwartą już propozycją na stanowisko Przewodniczącego Diecezji Wschodniej.

Aktualnie trwa dyskusja nad sprawozdaniem Administratora, w tym zgłaszane są wnioski dotyczące wypracowania najlepszych rozwiązań związanych z budowami oraz remontami.

Przerwa w obradach potrwa do godziny 11:45.

Po przerwie Słowem Bożym dzieli się pastor Adam Grześkowiak, tekstem przewodnim jest Ewangelia Jana 15,7-8. Jezus w swoich słowach zachęca nas, abyśmy prosili o co tylko chcemy. To, czego chcemy nie zawsze jest dobre, ale jeśli trwamy w Słowie Jezusa wtedy mamy dobre rozeznanie, a nawet gdy brak tego rozeznania, możemy być pewni, iż Bóg uczyni to, co najlepsze.

Komitet Nominacyjny wrócił z obrad i zaproponował na stanowisko Przewodniczącego Diecezji Wschodniej pastora Mirosława Karaudę.

Delegaci przyjęli wniosek Komitetu Nominacyjnego, przewodniczącym Diecezji Wschodniej został pastor Mirosław Karauda.

Komitet Nominacyjny udał się na dalsze obrady, na sali obrad odbędzie się dyskusja i głosowanie nad zmianami w Statucie Diecezji Wschodniej.

Wniosek o zaakceptowanie Statutu uzyskał poparcie, rozpoczęła się dyskusja nad wnioskiem

Dyskusja nad zmianami w Statucie Diecezji została zawieszona z uwagi na ogłoszenie raportu Komitetu Nominacyjnego.

Na stanowisko Sekretarza Diecezji proponowany jest pastor Remigiusz Krok.

Sekretarzem Diecezji Wschodniej został pastor Remigiusz Krok.

Z uwagi na nieobecność nowo wybranego Przewodniczącego Diecezji (pastor Mirosław Karauda nie był delegatem), przewodnictwo nad obradami Zjazdu przejął nowo wybrany Sekretarz Diecezji, pastor Remigiusz Krok.

Komitet Nominacyjny proponuje na stanowisko Skarbnika Diecezji Wschodniej pastora Grzegorza Korczyca.

Skarbnikiem Diecezji Wschodniej został pastor Grzegorz Korczyc.

Tę część obrad zakończył modlitwą pastor Czesław Czajka. Delegaci udali się na obiad. Przerwa trwa do godziny 15:00.

Obrady popołudniowe rozpoczęły się rozważaniem Słowa Bożego, które pastor Zbigniew Makarewicz wygłasza na podstawie tekstu Ewangelii Jana 15,9-13.

Sekretarz Diecezji, pastor Remigiusz Krok zaprosił delegatów do modlitwy, która wprowadzi do dalszych obrad Zjazdu. Komitet Nominacyjny obraduje aktualnie nad propozycjami do Rady Diecezji Wschodniej

Prowadzący obrady, z uwagi na brak uwag, zakończył dyskusję nad proponowanym przez Stały Komitet Statutowy Diecezji nowym Statutem Diecezji Wschodniej i przeszedł do głosowania nad nim. Delegaci przyjęli Nowy Statut jednogłośnie.

Sekretarz Kościoła, pastor Marek Rakowski prezentuje Strategię Kościoła na lata 2018-2022 „Twórz więzi. Inspiruj. Zmieniaj”. Wizją Kościoła jest zapoznanie ludzi z Bogiem. Nie chodzi o zapoznanie ludzi z Kościołem – z zasadami, instytucjami kościelnymi czy samymi wyznawcami – lecz o zapoznanie ludzi z Bogiem.

Przewodniczący Komitetu Nominacyjnego zaprezentował propozycję członków Rady Diecezji Wschodniej:

1.Bożena Czarnecka (Okręg Łódzki)
2.Piotr Barbucha (Okręg Łódzki)
3.Anna Majewska (Okręg Lubelski)
4.Andrzej Jóźwik (Okręg Lubelski)
5.Lucjan Krzysiek (Okręg Mazowiecki)
6.Błażej Owczarek (Okręg Mazowiecki)
7.Paulina Dzięgielewska (Okręg Podlaski)
8.Michał Pawluczuk (Okręg Podlaski)
9.Mariusz Rawiński (Okręg Warmińsko-Mazurski)

Delegaci przyjęli proponowany skład Rady Diecezji Wschodniej, głosując tajnie i nieblokowo.

Wniosek o przyjęcie Strategii Diecezji uzyskał poparcie, Prowadzący obrady otworzył dyskusję.

Delegaci przyjęli przez głosowanie jawne Strategię Diecezji na najbliższą kadencję. Prowadzący obrady podkreślił, iż ta Strategia wskazuje kierunek działań nie tylko Zarządowi czy Radzie Diecezji, ale wszystkim wyznawcom.

Aktualnie delegaci mogą wysłuchać i podzielić się relacją z życia ich zborów.

Na salę obrad dotarł nowo wybrany Przewodniczący Diecezji Wschodniej, pastor Mirosław Karauda. Przewodniczący Kościoła w Polsce modlił się o błogosławieństwo dla wybranego przez Zjazd Zarząd Diecezji Wschodniej.

Pastor Mirosław Karauda dzieli się kilkoma refleksjami związanymi z powołaniem go na stanowisko Przewodniczącego.

Fotorelacja

Podkowa Leśna wita 🙂
Służby porządkowe
Sala obrad
Rejestracja uczestników
Sesja plenarna Zjazdu odbywa się w murach Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej
Stół prezydialny: Sekretarz, Przewodniczący i Skarbnik Diecezji Wschodniej
Sekretarze Zjazdu, a także komisja skrutacyjna
Kazanie inauguracyjne Przewodniczącego Kościoła
Przywitanie zboru ukraińskiego w Warszawie oraz zboru w Siedlcach w rodzinie zborów Diecezji Wschodniej
W przerwie …
Modlitwa kończąca jedną z sesji obrad
Pastor Mariusz Maikowski głosi Słowo Boże na podstawie tekstu J 15,4-6
Dr Daniel Duda, przedstawiciel Wydziału Transeuropejskiego głosi wieczorne Słowo Boże na podstawie tekstu Ap 3,7
Pastor Tomasz Żelazko
Kazanie Słowa Bożego – dr Daniel Duda i tłumacz br. Zbigniew Karniłowicz
Modlitwa
W przerwie
W przerwie
Pastor Adam Grześkowiak
Nowo wybrany Sekretarz Diecezji Wschodniej, pastor Remigiusz Krok.
Pastor Zbigniew Makarewicz rozważa fragment Ewangelii
Sekretarz Kościoła prezentuje Strategię Kościoła na lata 2018-2022
Słowo od Przewodniczącego Kościoła w Polsce
Dobre słowo od Przewodniczącego Kościoła w Polsce
Przewodniczący Kościoła w Polsce modli się o nowo wybrany Zarząd Diecezji Wschodniej
Przewodniczący Diecezji Wschodniej, pastor Mirosław Karauda
Nowo wybrany Zarząd Diecezji (od lewej): Sekretarz, pastor Remigiusz Krok, Przewodniczący, pastor Mirosław Karauda, Skarbnik, pastor Grzegorz Korczyc

Relacja i zdjęcia: Konrad Pasikowski.
Wszystkie prawa zastrzeżone.