Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przyjmuje Biblię za swe jedyne credo i wyznaje podstawowe zasady wiary jako nauki płynące z Pisma Świętego. Zasady te, przedstawione poniżej, stanowią wykładnię nauk Pisma Świętego, tak jak je rozumie i wyraża Kościół. Ich uzupełnienia i zmiany mogą być dokonywane podczas Zjazdu Generalnej Konferencji, gdy Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego do pełniejszego zrozumienia prawdy biblijnej lub lepszego sposobu jej wyrażania.

Wierzymy, że Bóg nas kocha

Wierzymy, że Bóg stwarza

Wierzymy, że Bóg wybawia

Wierzymy, że Bóg nas wybrał

Wierzymy, że Bóg nas zmienia

Wierzymy, że Bóg zwycięża