W związku z tym, że 1 i 2 czerwca odbędzie się XXVIII Zjazd Diecezji Wschodniej, chcemy poinformować procedurze wyboru delegatów zwyczajnych, określonych w Statucie Diecezji Wschodniej.

Zgodnie z art.17 ust. 1 Statutu Diecezji: „Prawo udziału w Zjeździe Diecezji mają delegaci zwyczajni oraz pozostali delegaci. 2. Delegatem jest wierny ochrzczony Kościoła, mężczyzna lub kobieta, posiadający pełnię praw członkowskich. 3. Każdy ze zborów, o których mowa w art. 6, ma prawo być reprezentowany na Zjeździe Diecezji przez delegatów zwyczajnych, powoływanych według następujących zasad:

  • jeden delegat – dla zboru liczącego do 25 wiernych ochrzczonych,
  • dwóch – dla zboru od 26 do 75 wiernych,
  • trzech – dla zboru od 76 do 125 wiernych, itd. (…).

Zgodnie z art. 14 ust. 6 Statutu Diecezji, „Zbory zobowiązane są przesłać do Diecezji listę wybranych delegatów zwyczajnych co najmniej na sześć tygodni przed datą Zjazdu.”

W związku z powyższym, ostateczną datą przysyłania listy delegatów jest dzień 20 kwietnia 2023 roku.

Szczegółowe kwestie określające wymagane cechy delegatów oraz procedurę wyboru delegatów reguluje Prawo zborowe, s. 147- 149.