• 30.05-01.06.2019
   Zjazd Diecezji Wschodniej
  • 08.06.2019
   Jubileusz 50-lecia zboru w Chojeńcu
  • 23.06.2019
   Rada Diecezji Wschodniej

Zjazd Diecezji Wschodniej

Zbory Diecezji Wschodniej
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Drodzy Bracia, drogie Siostry w Chrystusie

Pragnę poinformować, że Rada Diecezji Wschodniej na podstawie art. 12 Statutu Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zwołuje XXVII Zwyczajny Zjazd Diecezji Wschodniej, którego sesja administracyjna odbędzie się w dniach 30 – 31 maja 2019 roku na terenie Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej. Sobotnie uroczyste nabożeństwo dziękczynne odbędzie się 1 czerwca w Warszawie, w kościele przy ul. Elektronowej 10.
Celem Zjazdu jest przede wszystkim zapoznanie się ze sprawozdaniami dotyczącymi działalności w ostatnich czterech latach, omówienie strategii działania na następną kadencję, ewentualne wprowadzenie zmian
w Statucie Diecezji oraz wybór Rady i Zarządu Diecezji.
W związku z powyższym, proszę, aby Zbory powołały delegatów na Zjazd Diecezji zgodnie
z ustępami 2 i 3 art. 15 Statutu Diecezji, których treść jest następująca:
„2. Delegatem jest wierny ochrzczony Kościoła, posiadający pełnię praw członkowskich.
Każdy ze zborów, o których mowa w art. 6, ma prawo być reprezentowany na Zjeździe Diecezji przez delegatów zwyczajnych, powoływanych według następujących zasad:

 • jeden delegat – dla zboru liczącego do 25 wiernych ochrzczonych,
 • dwóch – dla zboru od 26 do 75 wiernych,
 • trzech – dla zboru od 76 do 125 wiernych, itd.

Delegatów reprezentujących zbór diasporalny wybiera Rada Diecezji”.

Ponieważ w skład pracującego na Zjeździe Komitetu Organizacyjnego wchodzi po jednym delegacie z każdego Zboru, ważne jest, aby Zbór, spośród wybranych przez siebie delegatów wskazał „pierwszego delegata”, który wejdzie w skład Komitetu Organizacyjnego.

Wyznawcy ze Zborów Diecezji Wschodniej, którzy są członkami Rady Kościoła, bądź Rady Diecezji Wschodniej, są na mocy Statutu delegatami
na Zjazd Diecezji i Zbory nie uwzględniają ich w gronie wybieranych delegatów.

Sposób wyboru delegatów przez Zbory oraz obowiązki delegatów opisane są szczegółowo w „Prawie Zborowym”, w rozdziale „Wybory”, na stronach 147-149 (bardzo proszę o uważne zapoznanie się z zawartą tam treścią).

Proszę, aby sekretarz każdego Zboru przesłał listę wybranych delegatów
do sekretariatu Diecezji najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2019 roku, korzystając z załączonego do tego pisma formularza. Terminowe przysłanie list pomoże w przygotowaniach do Zjazdu pod względem organizacyjnym.

Drodzy w Chrystusie, poświęćmy czas na modlitwy w intencji Zjazdu Diecezji, prosząc naszego Niebiańskiego Ojca, aby prowadził zarówno wybór delegatów, wszelkie przygotowania do Zjazdu, jak i same obrady. Niech wpływ Świętego Bożego Ducha będzie tym, który zadecyduje
o wszystkim, a my w pokorze i zaufaniu podajmy się Bożemu kierownictwu
i Jego woli. Niechaj Zjazd będzie czasem prawdziwego uczczenia Pana Boga
i przygotowania nas wszystkich do jeszcze lepszej służby dla Niego.

Z życzeniami Bożego prowadzenia

W imieniu Rady Diecezji Wschodniej
pastor Piotr Stachurski
Przewodniczący Diecezji Wschodniej